#громадськемісце На Кам’янеччині фіксуються спалахи менінгіту #хмельницький #khmelnytstkyi #україна #ukraine

23:26, Сьогодні

Надійне джерело

Фото: мережа Інтернет

<!–>

–>

У Ду­на­євець­кій ТГ Хмель­ницької об­ласті фік­су­ють­ся спа­ла­хи ме­нін­гі­ту. Про це по­ві­до­ми­ла гро­ма­да на сво­їй стор­ні­ці у фей­сбу­ці.

Ме­нін­го­ко­ко­ва ін­фекція — це гос­тре і до­сить не­без­печне зах­во­рю­ван­ня, збуд­ни­ком яко­го є ме­нін­го­кок. В умо­вах вій­ни, че­рез пе­ре­бу­ван­ня в ук­риттях, де скуп­чення лю­дей та не­дос­татня вен­ти­ля­ція, є ре­аль­на заг­ро­за спа­ла­хів та зрос­тання зах­во­рю­ва­нос­ті.

Ме­нін­го­кок пе­ре­да­єть­ся а­еро­золь­но або ж при пря­мо­му кон­такті з хво­рою лю­ди­ною. Час­то пе­ре­нос­ни­ка­ми хво­ро­би є аб­со­лют­но здо­ро­ві лю­ди, у яких не спос­те­рі­га­єть­ся жод­них сим­пто­мів. Во­ни на­зи­ва­ють­ся но­сі­ями. Ме­нін­го­ко­ко­вий ме­нін­гіт та­кож роз­по­чи­на­єть­ся рап­то­во: під­ви­щу­єть­ся тем­пе­ра­ту­ра ті­ла, з’яв­ля­ють­ся ду­же силь­ний го­лов­ний біль та блю­ван­ня без ну­до­ти. Най­ха­рак­терні­ші змі­ни спос­те­рі­га­ють­ся з бо­ку нер­во­вої сис­те­ми: світ­ло­бо­язнь, ре­ак­ція на шу­мо­ві под­разни­ки, ри­гід­ність по­ти­лич­них м’язів. У не­мов­лят час­то ви­яв­ля­ють нап­ру­жен­ня і ви­пи­нан­ня тім’яч­ка го­ло­ви. У де­яких хво­рих з’яв­ля­єть­ся кров’янис­та ви­сип­ка, по­мір­ні яви­ща ри­но­фа­рин­гі­ту, які швид­ко зни­ка­ють. Да­лі ви­ни­ка­ють су­до­ми, час­ті­ше від­мі­ча­ють­ся у ді­тей раннього ві­ку. Ти­по­ва по­за хво­ро­го — він ле­жить на бо­ці з від­ки­ну­тою на­зад го­ло­вою і при­ве­де­ни­ми до жи­во­та ко­лі­на­ми. У тяж­ких ви­пад­ках хво­рі втра­ча­ють сві­до­мість, — роз­по­ві­да­ють про сим­пто­ми у Ду­на­євець­кій ТГ. Профілактика

Сво­єчас­не звер­нення за ме­дич­ною до­по­мо­гою хво­рих з яви­ща­ми ГРВІ з ме­тою раннього ви­яв­лення та вста­нов­лення ді­аг­но­зу ме­нін­го­ко­ко­ва ін­фекція, а та­кож на­дан­ня ква­лі­фі­ко­ва­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги.Змен­ши­ти пе­ре­бу­ван­ня у по­га­но про­віт­рю­ва­них при­мі­щен­нях з ве­ли­ким скуп­ченням лю­дей, особ­ли­во, де є хво­рі з яви­ща­ми ГРВІ.

До за­хо­дів про­фі­лак­ти­ки ме­нін­гі­ту та­кож вхо­дить вак­ци­на­ція.

Ва­ше здо­ров’я та ва­ше жит­тя у ва­ших ру­ках! Бе­ре­жіть се­бе! — зак­ли­ка­ють у гро­ма­ді.

Читайте також:“На щиті додому повертається камʼянчанин”.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

ДЖЕРЕЛО

Source